ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ
ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ และ ประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ประเทศญี่ปุ่น ในด้านวิชาการ งานวิจัย ความหลากหลายของศาสตร์แห่งแผ่นดิน เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าสู่ชุมชน เพื่อยกระดับรายได้และเศรษฐกิจแก่ชุมชน การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ภาษา และ วรรณกรรม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้สนใจในประเทศญี่ปุ่น การฝึกงานของนิสิต รวมทั้งการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนข้อมูล การสร้างเครือข่าย และการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาขับเคลื่อนให้ประโยชน์แก่ชุมชน
ทั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสถานทูตไทยในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นนานาชาติด้วย

ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9 กรกฎาคม 2567