UBE ลงนาม MOU กับ สยามคูโบต้า และ เกษตรอินโน ผนึกกำลังรวมนวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน

MOU อุบล ไบโอ (3).JPG

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี (กลาง) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สยามคูโบต้า) โดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ซ้าย) และ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (เกษตรอินโน) โดย นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ (ขวา) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ โดยพิธีลงนามจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ สำนักงานกรุงเทพฯ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายเผด็จศักดิ์ จำปา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) นายรัชกฤต สงวนชีวิน Business Value Creation Division Manager บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายขวัญชัย เดชอุปการ Head of Business Partner บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม

การลงนามในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งเสริมและผลักดันการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบการจัดการเกษตรสมัยใหม่ และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยนและต่อยอดข้อมูลองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมการเกษตรและช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตให้กับเกษตรกรไทย

ทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน เป้าหมายการพัฒนาระบบการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ รวมไปถึงความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบการเพาะปลูกมันสำปะหลัง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงการนำร่องที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว อาทิ โครงการสาธิตการระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ กิจกรรมสาธิตเครื่องจักรกลในการเพาะปลูกมันสำปะหลังแว๊กซี่ และโครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, และ สวทช. เป็นต้น

          นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า “ยูบีอี มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในทุกมิติตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งก็คือ เกษตรกร โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 11 ปี ยูบีอี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกมันสำปะหลังร่วมกับภาครัฐภายใต้โครงการอุบลโมเดล และในปีนี้จะมีการต่อยอดสู่อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง ตนขอขอบคุณสยามคูโบต้า และเกษตรอินโน ที่มาร่วมกันสานต่อเจตนารมย์ในการยกระดับแพลตฟอร์มการปลูกมันสำปะหลัง ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่า ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปลูกมันสำปะหลังที่มีมายาวนาน ของ ยูบีอี ผนวกกับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย และระบบการจัดการฟาร์มประสิทธิภาพสูงของสยามคูโบต้า รวมถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฟาร์ม และระบบการจัดการข้อมูลการส่งเสริมมันสำปะหลัง ของ เกษตรอินโน จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรของเรา ได้เข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการทางเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงการใช้ระบบจัดการแปลงเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตและแรงงาน อันจะช่วยผลักดันและยกระดับการเกษตรมันสำปะหลังสู่การเป็นเกษตรมันสำปะหลังแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นระบบเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมการเกษตรโดยรวมของประเทศ”

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สยามคูโบต้า) กล่าวว่า “สยามคูโบต้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการมีส่วนร่วมช่วยยกระดับการพัฒนาสินค้าจากมันสำปะหลัง เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มันสำปะหลังไทยให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยทางเราจะสนับสนุนโซลูชันเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อช่วยในกระบวนการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สำหรับวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังของไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรไทย”

นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (เกษตรอินโน) กล่าวว่า “เราได้นำระบบบริหารจัดการฟาร์ม K-iField มาช่วยในการจัดการข้อมูลและส่งเสริมวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อตอบโจทย์การเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกกระบวนการเพาะปลูก โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างต้นแบบการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ และต่อยอดสู่การพัฒนาระบบการเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ต่อไป ขยายผลสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

บูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้งสามหน่วยงาน จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลังสู่ระบบการเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อมเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่พร้อมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก เพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้ภาคการเกษตร ซึ่งรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่ยั่งยืน