พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย ระหว่าง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย

ระหว่าง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กรมการข้าว และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตข้าว โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่ทันสมัย การร่วมวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบการผลิตข้าว ตลอดจนการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับบริษัท เจียไต๋ จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการงานวิจัยนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่ทันสมัย เช่น ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช สารชีวภัณฑ์ เทคนิคการใช้โดรนเกษตรประสิทธิภาพสูง และแปลงต้นแบบการเกษตรผลิตข้าวอัจฉริยะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยและข้อมูลพื้นฐานด้านการปลูกข้าว จนนำไปสู่การถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง จนสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวได้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า เจียไต๋และกรมการข้าวเราต่างมีเป้าหมายเดียวกันในการยกระดับวงการเกษตรของไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาการเพาะปลูกข้าวของไทยให้มีศักยภาพ ผ่านความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตข้าว เจียไต๋พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดการเกษตรแม่นยำในนาข้าว (Precision Agriculture) ซึ่งนอกจากการใช้โดรนการเกษตรประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังพัฒนาระบบจัดการน้ำอัตโนมัติ (Smart Fertigation) ระบบควบคุมรถไถและรถเกี่ยวอัตโนมัติ (Machinery Supervision) และแพลตฟอร์มการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management Platform) ที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สุขภาพข้าว (Yield Analysis) ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลิตผล และสามารถบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า จึงช่วยลดการใช้น้ำ ปุ๋ย รวมถึงแรงงานได้ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋