ซินเจนทา มุ่งมั่นส่งเสริมภาคการเกษตร เน้นความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ซินเจนทา มุ่งมั่นส่งเสริมภาคการเกษตร เน้นความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ซินเจนทา ประเทศไทย มุ่งมั่นส่งเสริมภาคการเกษตรโดยยึดหลักเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ พร้อมรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันการทำการเกษตรทุกชนิดล้วนประสบปัญหาที่เกิดจากโรคพืช แมลงและวัชพืช สร้างความเสียหายแก่เกษตรกร ทำให้ผลผลิต คุณภาพลดลงส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรที่ลดลงตามไปด้วย จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช แมลง และวัชพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เราให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของเรา ตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการใช้อย่างปลอดภัย เราสนับสนุนที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้องเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ซินเจนทาดำเนินโครงการ “การใช้อย่างปลอดภัย” เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าใจและปฏิบัติตามฉลากและ/หรือคำแนะนำในการปลูกในสภาพแวดล้อมและพืชที่แตกต่างกันทั่วประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้สะดวกขึ้น ล่าสุดเราได้เผยแพร่ความรู้ 4 เรื่อง ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้สนใจในเรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหา

  1. 5กฎทองของเกษตรกรฉลาดใช้ การใช้สารเคมีเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ซินเจนทา ทุ่มเทเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ถึงแม้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจะมีประโยชน์ในการช่วยดูแลและเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แต่หากใช้ไม่ระวังอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซินเจนมาจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ 5 ข้อ โดยการระวังสิ่งรอบตัว, อ่านฉลาก, สวมอุปกรณ์ป้องกัน,ใช้สารอย่างฉลาด และ รักษาสุขอนามัย ซึ่งเกษตรกรควรจดจำเพื่อให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

  1. รักษ์น้ำ ทำการเกษตรอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ซินเจนทา ส่งเสริมการทำการเกษตรที่ใส่ใจการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งน้ำสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งการใช้ในชีวิตประจำวันและการทำการเกษตร เกษตรกรต้องใส่ใจดูแลแหล่งน้ำ รวมไปถึงการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ปลูกพืชร่วมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

  1. ข้อควรรู้ ใช้โดรนเกษตรอย่างไร ให้ปลอดภัย ประหยัดเงิน

ซินเจนทา ส่งเสริมเทคโนโลยีในการเกษตร ซึ่งการทำการเกษตรโดยใช้โดรนเพื่อการเกษตรเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เกษตรกรในการฉีดพ่นสารเคมี ลดการใช้แรงงานคน ช่วยประหยัดเวลา ซึ่งซินเจนทาแนะนำข้อควรรู้เพื่อให้ใช้โดรนเกษตรได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

  1. การดูแลผึ้งและแมลงผสมเกสร

เนื่องจากผึ้งและแมลงผสมเกสรมีประโยชน์ต่อมนุษย์และการทำการเกษตร โดยช่วยเพิ่มผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพ ซินเจนทาจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องเราดูแลแมลงที่มีประโยชน์ด้วยการทำการเกษตรอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นการใช้สารเคมีทางการเกษตรให้ถูกต้อง ถูกเวลา จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของผึ้งและแมลงเกสร นำไปสู่ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์

“เราเชื่อว่าการดูแลเพื่อสร้างผลผลิตที่ดี ควรทำควบคู่กันไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซินเจนทาได้มุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืน คุณภาพ และความปลอดภัยทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจของเรา เพื่อให้เกษตรกรได้รับข้อมูลและการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องเสมอมา นางสาววรรณภร กล่าวเสริม

ดูรายละเอียดการให้ความรู้เกษตรกร 4 เรื่อง ในรูปแบบคลิปวีดีได้ที่ https://youtube.com/@SyngentaThailand

#เกษตรกรรมยั่งยืน #เกษตรปลอดภัย #รักษ์น้ำ #SaveWater #โดรนเกษตร #โดรนพ่นยา #OperationPollinator #BeeLove #ความหลากหลายทางชีวภาพ