โลตัส สนับสนุนทหารผ่านศึกกลุ่มสายใจไทยและเครือข่ายเกษตรกรสุโขทัย ปลูกผักสดคุณภาพสูงส่งขายในโลตัส เดินหน้าขยายโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร

โลตัส สนับสนุนทหารผ่านศึกกลุ่มสายใจไทยและเครือข่ายเกษตรกรสุโขทัย ปลูกผักสดคุณภาพสูงส่งขายในโลตัส เดินหน้าขยายโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร
โลตัส สนับสนุนทหารผ่านศึกกลุ่มสายใจไทยและเครือข่ายเกษตรกรสุโขทัย ปลูกผักสด คุณภาพสูง ปลอดภัย ส่งตรงขายในโลตัส สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยพัฒนาเกษตรกร ร่วมวางแผนให้เกษตรกรปลูกผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปริมาณที่เหมาะสม ให้ความรู้ ควบคุมคุณภาพ และให้อำนาจในการต่อรองราคาที่เป็นธรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง (Direct Sourcing) ที่โลตัสทำมาต่อเนื่องกว่า 10 ปี ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมเกษตรกร 4 พื้นที่หลัก ใน 4 ภูมิภาคของไทย สร้างอาชีพ รายได้ที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรกว่า 1,700 ครัวเรือน

นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า โลตัส กล่าวว่า “หนึ่งในพันธสัญญาของโลตัส คือการเป็นแพลทฟอร์มแห่งโอกาสของผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โลตัส ดำเนินโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง (Direct Sourcing) อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงรวมตัวกันตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง มีอำนาจในการต่อรอง โดยโลตัสร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของกลุ่มเกษตรกร ป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตไม่แน่นอน โดยทำข้อตกลงล่วงหน้าเพื่อซื้อขายผลผลิตกับเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม วางแผนการตลาดนำการผลิต และให้ความรู้ ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผักได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด มีรายได้ที่ยั่งยืน

โดยโลตัส ยังให้ความสำคัญกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง จึงเข้าไปช่วยสนับสนุนกลุ่มสายใจไทย เพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มทหารผ่านศึก และช่วยผลักดันยกระดับศักยภาพให้กลุ่มสายใจไทยแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการรวมกลุ่มสายใจไทยกับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสุโขทัย เกิดเป็นกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายสุโขทัย และให้คำแนะนำเพื่อให้คุณภาพผลผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดของโลตัสและผ่านมาตรฐาน GAP โดยปัจจุบันมีผลผลิต 42 ชนิด อาทิ ฟักทอง ฟักเขียว มะละกอ พริกจินดา พริกหนุ่ม พริกขี้หนูสวน มะเขือเปราะ แตงกวา มะนาวไร้เมล็ด บวบเหลี่ยม ผักแพรว ยอดตำลึง ผักชีไทย กะเพรา โหระพา ใบมะกรูด ผักชีฝรั่ง คึ่นช่าย และเดินหน้ายกระดับเพื่อขยายการรับซื้อเพิ่มอีกในอนาคต”

ปัจจุบัน โลตัสดำเนินโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร ครอบคลุม 4 พื้นที่หลัก ใน 4 ภูมิภาคของไทย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรกว่า 1,700 ครัวเรือน ผ่านการดำเนินงานต้นน้ำยันปลายน้ำ ตั้งแต่ ขั้นการเจรจาราคาและปริมาณสินค้า โดยทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร คำนวณราคาที่ครอบคลุมต้นทุน และอ้างอิงราคาตลาดในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองและมีรายได้ที่มั่นคงจากการซื้อขายกับโลตัส และวางแผนการปลูกล่วงหน้าทั้งชนิดและปริมาณผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรได้ ขั้นการวางแผนเพาะปลูก ที่สอดคล้องกับความต้องการสินค้าแต่ละประเภทในแต่ละสัปดาห์ และปลูกพืชผักตามมาตรฐานข้อกำหนดของโลตัส ขั้นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและสารเคมี โดยโลตัสสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง สอนวิธีการตรวจสอบและกำหนดแผนการตรวจก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสินค้าอาหารของโลตัส ขั้นการแพ็คสินค้า และการส่งผลผลิตเข้าศูนย์กระจายสินค้า โดยโลตัสช่วยสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์การผลิต รวมถึงออกแบบและจัดตั้งโรงคัดบรรจุแพ็คตามหลัก GMP และวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และสนับสนุนรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิเพื่อรับผลผลิตที่คงความสดใหม่จากโรงแพ็คไปยังศูนย์กระจายสินค้า

“โลตัส ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนเกษตรไทยผ่านการซื้อผลผลิตผักสด ผลไม้สด คุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ในราคาที่คุ้มค่า ที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ Lotus’s SMART App อีกด้วย” คุณพรเพ็ญ กล่าว