อธิบดีกรมวิชาการ เตรียมความพร้อมจัดประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566(Thai Coffee Excellence 2023)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เพื่อดูการเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งประกวดโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล ในการประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี  2564 และ 2565 ต่อเนื่องกันมาแล้ว 2 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์กาแฟไทย สร้างการรับรู้ จุดเด่นกาแฟไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะผู้ประกอบการกาแฟ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าของกาแฟไทย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจดูการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียนและรับตัวอย่างสิ่งประกวด การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น (physical grading) การประเมินกายภาพกาแฟ (green grading) การคั่วกาแฟเพื่อใช้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (cup tasting) และการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งประกวด

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร  เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับสิ่งประกวด กาแฟสายพันธุ์อะราบิกา หรือ โรบัสตา ที่ปลูกในประเทศไทย ที่ได้จากการจัดส่งตัวอย่างกาแฟ ทั้งในรูปผลกาแฟแห้ง จำนวน 80 กิโลกรัม หรือ กาแฟกะลา จำนวน 60 กิโลกรัม โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ในเดือน มกราคม 2566 เปิดรับสมัครวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2566 และดำเนินการประกวดวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566  โดยจะประกาศผลการประกวดวันที่ 10 สิงหาคม 2566

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด การผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Coffee Production) กาแฟดูแลป่า รักษาต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) Secret Garden and DOA Coffee Exhibition กิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการประกวด เปิดสวนผู้ชนะเลิศการประกวดปี 65 และการถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟจากกรมวิชาการเกษตร 2) Training of Trainer จัดประชุมเสวนา (Workshop) ร่วมกับภาคีเครือข่าย และผู้สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักวิชาการรุ่นเยาว์ และผู้นำเกษตรกร 3) Thai Coffee Contest การประกวดสุดยอดกาแฟ ประจำปี 2566 4) Coffee road trip and road show พาชิมกาแฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท พร้อมกิจกรรมต่างๆ 5) กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และจัดการมอบรางวัลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระมหากรุณาธิคุณแด่เกษตรกรไทย โดยสิ่งประกวดที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 เพิ่มเติมได้ที่ http://www.doa.go.th หรือ Facebook: ThaiCoffeeExcellence สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-5484 ต่อ 117 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-4133 ต่อ 131