จับตาปลัดเกษตรคนใหม่ วัดใจ “เฉลิมชัย” คาดเคาะ 3 รายชื่อ เสนอ ครม.

จับตาปลัดเกษตรคนใหม่ วัดใจ “เฉลิมชัย” คาดเคาะ 3 รายชื่อ เสนอ ครม.พรุ่งนี้

จับตาเก้าอี้ปลัดเกษตรฯ คนใหม่ วัดใจ “เฉลิมชัย” หลังข้าราชการฮือต้านตั้งซี 11 เผย 3 รายชื่อมีลุ้น คาดอังคารนี้ 6 ก.ย. 65 เสนอเข้า ครม.

วันที่ 5 กันยายน 2565 รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับซี 11 ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ว่ากระทรวงเกษตรฯ มีข้าราชการที่เกษียณอายุในระดับ ซี 10 จำนวน 11 คนและซี 11 คือนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีก 1 ตำแหน่ง

รวมตำแหน่งที่แต่งตั้งจำนวน 12 คน ซึ่งตำแหน่งที่หลายคนจับตามองคือ ตำแหน่งปลัดกระทรวง โดยระดับ ซี 10 มีทั้งอธิบดี ผู้ตรวจราชการ และรองปลัดที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถขึ้นเป็นปลัดได้ประมาณ 13 คน และในจำนวนนั้น มี 3 คนที่มีรายชื่อเข้ารับอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อกพ.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ล่าสุด แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รายชื่อที่มีการคัดเลือกและเสนอมีจำนวน 3 คน คือ

1.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประวัติการทำงาน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการศึกษา จบปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2562 ประวัติการทำงานบรรจุเข้ารับราชการเมื่อ 23 พฤษภาคม 2531 ปี 2531 ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา ปี 2547 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสี่ปี 2549 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ปี 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตหนึ่งปี 2557 รองอธิบดีกรมการข้าวปี 2558 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สำหรับประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2528 และปริญญาโทมหาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2540
และ

3.นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2563 ประวัติการทำงาน

ปี 2562-30 ก.ย. 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2560-2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2557-2560 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ปี 2556-2557 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2554-2556 สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ปี 2551-2554 สหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ประยูร อินสกุล
ประยูร อินสกุล

ส่วนประวัติการศึกษา จบปริญญาโท มหาวิทยาลัยณิวัฒนา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 6 กันยายน 2565 โดยคาดว่าบุคคลที่นายเฉลิมชัยจะเสนอ น่าจะเป็น นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวง ซึ่งในการประชุม อกพ.กระทรวงเกษตรฯ มีผู้คัดค้าน เนื่องจากมองว่าทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ รวมทั้งการทำงาน ยังไม่เหมาะที่จะทำงานประสานงานระดับอธิบดีและข้าราชการในกระทรวงได้

ทั้งนี้ การเสนอข้าราชการรับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯคนต่อไป ต้องวัดใจ นายเฉลิมชัย หากยังเสนอ นายประยูร เมื่อเสนอเข้าที่ประชุม ครม.จะถูกคัดค้าน จากข้าราชการการกระทรวงฯหรือไม่ เพราะกระทรวงเกษตรฯ คือกระทรวงใหญ่ หากคนทำงานเป็นผู้ที่ไม่สามารถประสานการทำงานร่วมกันได้ งานของกระทรวงจะเดินหน้าได้อย่างไร

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ