CPF จับมือ FIT เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกข้าวโพดช่วยลดคาร์บอน

ซีพีเอฟ จับมือ FIT เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกข้าวโพดช่วยลดคาร์บอน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เอฟไอที (FIT) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สนับสนุนเกษตรกรเพิ่มผลผลิต คุณภาพข้าวโพดดีตรงตามตลาดได้ราคาดี รวมทั้งเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัย หนุนปลูกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการเพาะปลูก ไม่เผาหลังเก็บเกี่ยว

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวว่า ปีนี้ บริษัทฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดสำคัญของประเทศ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา อุทัยธานี และพิษณุโลก ภายใต้ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” สนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ได้มีความรู้และความเข้าใจในการเพาะปลูกที่ดีและมีความรับผิดชอบ รวมถึงได้เข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ช่วยสร้างยั่งยืนให้กับตัวเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้มุ่งพัฒนาผู้ปลูกมีความรู้เกี่ยวกับเพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อขายได้ราคาที่ดี พร้อมทั้ง ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูก

“ในการอบรม นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตแล้ว เกษตรกรยังมีความรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นในแนวทางการเพาะปลูกที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่การไถพรวนเตรียมดิน การลดการใช้ปุ๋ยเคมี การไถกลบเศษซากทดแทนการเผาหลังเก็บเกี่ยว และสนับสนุนการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน” นายวรพจน์กล่าว

เกษตรกรที่เข้าการอบรมได้ความรู้การวางแผนการปลูกที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้คุณภาพ ลดการสูญเสียจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยบริษัทฯ ช่วยวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปสู่การใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ความร่วมมือกับทรู ดิจิทัล นำโดรนพ่นยาให้บริการเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้สัมผัสกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย ช่วยบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และในช่วงการเก็บเกี่ยว บริษัทฯ จะเปิดจุดรับซื้อเข้ารับซื้อผลผลิตที่ใกล้แหล่งเพาะปลูกเกษตรกร ส่งเสริมเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายตรงกับโรงงาน และเป็นการช่วยลดภาระค่าขนส่งผลผลิตให้เกษตรกรอีกด้วย

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นรากฐานของความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ และ เป็น 1 ในวัตถุดิบการเกษตรหลักของบริษัทฯ ที่มีความเสี่ยงต่อประเด็นการบุกรุกพื้นที่ป่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ กำหนดการรับซื้อตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” โดยพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Corn Traceability) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ได้มาจากแหล่งที่บุกรุกหรือตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งใน 2564 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟสามารถจัดซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านการตรวจสอบย้อนกลับมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ไม่ได้มาจากแหล่งปลูกที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ได้ทั้งหมด 100%

“ความร่วมมือดำเนินโครงการ ”เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เป็นแนวทางหนึ่งจะช่วยจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ จำหน่ายตรงให้กับผู้ใช้ที่มีระบบการซื้อที่โปร่งใส ช่วยให้เกษตรกรได้ราคาขายผลผลิตที่เป็นธรรม และเกษตรกรได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น” นายเรวัติกล่าว

ซีพีเอฟ โดยโรงงานอาหารสัตว์ ยังได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชน ช่วยดำเนินการยกระดับการจัดการข้อมูลให้เชื่อมต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าและลูกค้าว่าบริษัทฯ ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแหล่งปลูกที่รับผิดชอบ ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า ไม่เผาหลังเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปยังกิจการต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย และเวียดนาม อีกด้วย./