สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย นำทีมนายกสมาคมฯ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันนี้สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 นำทีมนายกสมาคมฯ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา และคณะกรรมการเร่งผลักดันกิจกรรมสมาคมฯให้เกิดขึ้น และส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับเกษตรกร ประชนทีสนใจ