เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษาเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว

เนื่องด้วยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสื่อสายเกษตรสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จำนวนทั้งหมด 100 ทุน  ทุนละ10,000 บาท รวมทั้งสิ้น  1,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

         รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯ ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  จำนวน 20 ทุน ทุนละ10,000 บาท โดยจะมอบให้กับบุตร-ธิดาสมาชิก ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 โดยบุตร-ธิดาสื่อสมาชิก ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องเขียนเรียงความสั้น 5-10 บรรทัดใน หัวข้อ “ความกตัญญู”

กรณีที่ผู้ขอรับทุนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถวาดภาพที่สื่อถึงความกตัญญู แนบมาพร้อมใบสมัครขอรับทุน

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขึ้นไป และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี และช่วยเหลือกิจกรรมสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง
  • สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น หากเป็นสมาชิกสมาคมอื่น สามารถขอรับทุนได้ในนาม 1 สมาคมเท่านั้น
  • สมาชิกวิสามัญและผู้ที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
  • บุตร-ธิดา ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(1)  สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกสมาคมฯ

(2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับทุนหรือบัตรประจำตัวผู้รับทุน

(3)  สำเนาทะเบียนของผู้รับทุน

(4)  สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษา

(5)  หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน