ธ.ก.ส. ร่วม​ โออาร์ มอบส่วนลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในอัตราลิตรละ 0.80 บาท

ธ.ก.ส. ร่วม​ โออาร์ มอบส่วนลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในอัตราลิตรละ 0.80 บาท ให้แก่ อสม. อสส. และ สพฉ.มากกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1 ล้านสิทธิ์ ตั้งแต่ 1 ก.ค.–ก.ย.2564

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มากกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาวะที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจน เป็นกำลังหลักสำคัญในการฝ่าวิกฤติการระบาดที่รุนแรงในครั้งนี้

ด้านนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโอกาสดีที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จะได้ช่วยเติมแรงกาย แรงใจ เพื่อตอบแทนความเสียสละให้กับเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีขวัญและกำลังใจที่จะเป็นด่านหน้าในการช่วยดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในการต่อสู้กับโรค โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน

โดยที่ผ่านมา โออาร์ได้ขยายจำนวน พีทีที สเตชั่น เพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ในปัจจุบัน โออาร์มีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้ปรับปรุงรูปแบบของ พีทีที สเตชั่น ด้วยแนวคิด “Living Community” เพื่อให้ พีทีที สเตชั่น เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยเติมความห่วงใย มอบความใส่ใจ ให้กับทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางและการดำเนินชีวิต รวมไปถึงร่วมพัฒนา เติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ทุกคน