เครือเบทาโกร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คว้ารางวัลโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

เครือเบทาโกร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คว้ารางวัลโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”


เครือเบทาโกร คว้าใบประกาศเกียรติคุณ “Active Participation Award” โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) โดยเครือเบทาโกรเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนบนถนนวิภาวดีรังสิต ที่มุ่งมั่นในการจัดการขยะภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ภายใต้ โครงการ Betagro Eco Living Through Self Sustainability ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร มาอย่างต่อเนื่อง โดยภายในปี 2563 ที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณขยะภายในสำนักงานใหญ่ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ทปาร์ค) ได้มากกว่า 5% และลดปริมาณขยะทั้งองค์กรได้มากกว่า 14 %

นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง เครือเบทาโกร กล่าวว่า “เครือเบทาโกร ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งในด้านสิ่งแวดล้อม เครือเบทาโกรได้ดำเนินการโครงการBetagro Eco Living Through Self Sustainability” มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การเพิ่มจุดคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะอาหาร การลดการใช้พลาสติกด้วยการรณรงค์การใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว การรับประทานอาหารให้หมดจานเพื่อลดขยะเศษอาหาร และอื่น ๆ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2554 ล่าสุดเครือเบทาโกรได้ร่วมมือกับโครงการเปเปอร์เอ็กซ์ ของกลุ่มเอสซีจี เป็นการนำกระดาษขาวดำกลับไป Recycle และ Reuse  พร้อมทำการเก็บข้อมูลปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้น โดยปี  2563 เครือเบทาโกรสามารถลดปริมาณขยะทั้งหมดทั่วประเทศได้มากกว่า 14 %  และเฉพาะภายในสำนักงานใหญ่ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ทปาร์ค) สามารถลดปริมาณขยะลงได้กว่า 5% ซึ่งคิดเป็นปริมาณขยะที่ลดลงได้ถึง 2,100  กิโลกรัมต่อปี

สำหรับการเข้าร่วมในโครงการ ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ และการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของเครือเบทาโกร ที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย ซึ่งเครือเบทาโกร เชื่อว่าปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นและการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมนั้น สามารถแก้ไขได้โดยเริ่มจากตัวของเราเอง ซึ่งหากทุกคนร่วมมือกันก็จะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต” นายจักรินกล่าวปิดท้าย