กรมหม่อนไหม เร่งพัฒนามาตรฐานอาชีพหม่อนไหม

กรมหม่อนไหมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานอาชีพหม่อนไหม จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับรองมาตรฐานอาชีพผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ผลิตเส้นไหม
วันที่ 31 มกราคม 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมหารือกับนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวมะลิ จันทร์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ถึงแนวทางในการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในด้านการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และอาชีพผู้ผลิตเส้นไหม ระดับ 4 – 6 ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน ซึ่งมีราว 80,000 รายทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรับรองสมรรถนะให้กับเกษตรกร พัฒนามาตรฐานอาชีพหม่อนไหมให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เบื้องต้นเตรียมแต่งตั้งสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 – 5 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานต่อไป