กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ชู “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมเป็นอัจฉริยะทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรไทย

กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ชู “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมเป็นอัจฉริยะทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน บุคคลดีเด่น และหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน และพบปะเกษตรกร หมอดินอาสา ที่มาร่วมจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดินในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินปีที่ 60 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศไทย ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจผ่านข้อมูลจาก Agri-Map การปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวางแผนขับเคลื่อนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “ตลาดนําการผลิต” อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีหมอดินอาสาเป็นผู้ช่วยสําคัญ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้าง รายได้และความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ “3’S เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และ เกษตรยั่งยืน”

“กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์และ 15 นโยบายหลัก เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เน้นการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมุ่งเน้นการลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์และ 15 นโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะการลดใช้ปุ๋ยเคมี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน การปรับปรุง Agri Map โดยปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งฝากให้กรมพัฒนาที่ดินยกระดับกลุ่มหมอดินอาสา ซึ่งเป็นบุคคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตกร นอกจากนี้ ยังต้องเน้นการให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรผสมผสานอีกด้วย” ดร.เฉลิมชัย กล่าว
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรอัจฉริยะ ทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ดําเนินงานพัฒนา ทรัพยากรดินและที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร และสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินทั่วประเทศในขณะเดียวกันกรมได้ขับเคลื่อนค่านิยม “TEAM For Soils ทีมดี ดินดี” เพื่อให้บุคลากรมีวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม ทํางานเชิงรุก คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีเป้าหมาย เดียวกัน จากผลงานที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินดําเนินงานสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร และ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ดิน น้ำ ป่าไม้ ไปพร้อมกัน

สําหรับงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และหมอดินอาสาดีเด่น กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 การขับเคลื่อนค่านิยม TEAM For Soils ทีมดี ดินดี นิทรรศการเปิดบ้านพด. และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. น้ำหมักชีวภาพ จุดบริการตรวจวิเคราะห์ดินออนไลน์ ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะจากเม็ดดิน พร้อม ชม ช็อป ชิม กับผัก ผลไม้ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรที่คัดสรรมาจัดแสดงและจําหน่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเกษตรกรและหมอดินอาสา