“เงินเหรียญ โสมนาม” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2566

“เงินเหรียญ โสมนาม” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2566
กรมหม่อนไหมเปิดตัว นางเงินเหรียญ โสมนาม เกษตรกร อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2566


นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมหม่อนไหมได้คัดเลือกนางเงินเหรียญ โสมนาม เกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความโดดเด่นหลายด้าน มีองค์ความรู้ในการปลูกหม่อนและการจัดการแปลงหม่อน การเลี้ยงไหมที่มีคุณภาพ ตลอดจนการสาวไหมและการย้อมสีเส้นไหม โดยเฉพาะการย้อมสีเส้นไหมด้วยคราม มีเทคนิคการย้อมตามหลักวิชาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก สร้างรายได้ให้ครอบครัวและสมาชิกในกลุ่มได้อย่างยั่งยืน
นางเงินเหรียญ โสมนาม เริ่มฝึกหัดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากมารดาตั้งแต่วัยเด็กจนโต สะสมประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาเรื่อย ๆ ได้รับการสนับสนุนและเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร กรมหม่อนไหม ทำให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาใช้ในการจัดการด้านการผลิต เช่น การจัดการโรงเลี้ยงไหมให้มีความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น การนำหลักวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การใช้จ่อพลาสติกแทนจ่อแบบเดิม การใช้ตาข่ายถ่ายมูลไหม และการใช้พวงสาวไหมเด่นชัย 1 แทนพวงสาวพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังมีการย้อมสีเส้นไหมจากวัสดุธรรมชาติหลายอย่าง โดยเฉพาะคราม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเป็นการผลิตแบบพื้นบ้าน ไร้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


นางเงินเหรียญ ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านกลาง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2542 ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนดูแลกลุ่ม เป็นตัวแทนรวบรวมเส้นไหมเพื่อจำหน่าย และเป็นประธานกลุ่มผู้ทอผ้าไหมย้อมครามและสีธรรมชาติบ้านกลาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ในการสร้างจุดเรียนรู้เรื่องครามครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกคราม การทำเนื้อคราม การก่อหม้อคราม การย้อมไหมด้วยคราม และสนับสนุนอุปกรณ์เกี่ยวกับขบวนการผลิตคราม ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหม ครามบ้านกลาง”


ทั้งนี้ นางเงินเหรียญ ยังเป็นผู้มีองค์ความรู้การย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการย้อมสีคราม ตั้งแต่กระบวนการก่อหม้อคราม การดูแลรักษาหม้อคราม อีกทั้งยังสามารถย้อมสีเส้นไหมด้วยวิธีการย้อมครามทับกับสีธรรมชาติอื่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสีเส้นไหม ที่ใช้ในการทอผ้า ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ เช่น Line เพจ Facebook “ผ้าไหมย้อมคราม ทัศวรรณ แสงวงศ์” และ “กลุ่มทอผ้าไหมย้อมคราม&สีธรรมชาติ บ้านกลาง ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีฯ จ.สกลนคร” อีกทั้งยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ ซึ่งมีลูกค้าที่เป็นดีไซเนอร์ นางแบบ ดารา เป็นลูกค้าประจำ ตลอดจนตลาดต่างประเทศ มีการสั่งสินค้าทางเพจ Facebook จากประเทศเดนมาร์ก อเมริกา และญี่ปุ่น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2565 ที่ผ่านมา ยังคงสามารถสร้างรายได้ด้านหม่อนไหมเพิ่มขึ้นได้ นางเงินเหรียญจึงเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านอาชีพ ด้านการจัดการ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2566 และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง