ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ปี 2566-2568

ประกาศ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฉบับที่ 1/2566

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย    ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายภิญโญ  แพงไธสง  จากไทยพีบีเอส เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯวาระ 2 ปี   28  มีนาคม พ.ศ. 2566 – 28 มีนาคม 2568   เพื่อให้การบริหารงานสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับของสมาคมฯ เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รายนามดังต่อไปนี้