CPFร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดใช้ไถกลบตอซังแทนการเผา ลดฝุ่น พิชิตหมอกควัน

ซีพีเอฟ ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดใช้ไถกลบตอซังแทนการเผา ลดฝุ่น พิชิตหมอกควัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เครือซีพี (Feed Ingredient Trading : FIT) ร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจ และเกษตรกร หนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวรับกระแสโลก เพาะปลูกด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการไถกลบตอซังหรือเศษวัสดุแทนการเผา ช่วยรักษาดินให้ชุ่มชื้น ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลดีต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้บริโภค

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวว่า ในฐานะเป็นผู้จัดหาสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบหลักอาหารสัตว์ ได้ร่วมมือกับคู่ค้าผู้รวบรวมวัตถุดิบทางการเกษตร และเกษตรกรรายย่อยในการสร้างห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน รวมถึงแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านการดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวปฏิบัติในการเพาะปลูกที่ปลอดฝุ่นและปลอดเผา เน้นใช้วิธีไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยว ลดปริมาณฝุ่น ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่จริงเพิ่มเติมในจังหวัดนครราชสีมา อุทัยธานี พิษณุโลก และ ลำปาง ครอบคลุมพื้นที่ปลูกกว่า 25,000 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินให้กับเกษตรกร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีส่วนช่วยเกษตรกรสามารถปรับใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบดาวเทียมมาช่วยวิเคราะห์จุดที่ยังมีการเผาหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ลงไปแนะนำเกษตรกรลด ละ เลิกการเผาตอซัง เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองจากการเพาะปลูกที่ยั่งยืน

“บริษัทฯ มุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้รวบรวมและเกษตรกรในการลดฝุ่นละอองจากห่วงโซ่การผลิตข้าวโพด ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก ปรับการใช้ปุ๋ยที่เหมาะกับดิน หยุดเผาเศษวัสดุและตอซังหลังเก็บเกี่ยว ช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยบำรุงพืชและดิน รวมถึงบริษัทฯ ยังจัดจุดรับซื้อพิเศษที่ใกล้กับพื้นที่ปลูกของเกษตรกร เพื่อลดจำนวนเที่ยวรถขนส่งข้าวโพดไปโรงงาน และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการขนส่งผลผลิตอีกด้วย พร้อมทั้งลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้กับเกษตรกร และบริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และแอปพลิเคชั่น ที่มีชื่อว่า “For Farm” นายวรพจน์กล่าว

นอกจากการสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจและเกษตรกรร่วมมือกันลดฝุ่นละอองในห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการจัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าและร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทฯ ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดบนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Traceability) ที่เพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่น ว่าข้าวโพดที่ใช้สำหรับกิจการในประเทศไทยทั้งหมด 100% สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่ปราศจากการบุกรุกป่าหรือตัดไม้ทำลายป่า และบริษัทฯ ยังได้ขยายการดำเนินการไปยังกิจการต่างประเทศอีกด้วย

ซีพีเอฟได้ดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์มีแนวปฏิบัติในการเพาะปลูกที่ได้มาตรฐาน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบต่อโลก.