จัดทำ ร่าง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อย

จัดทำ ร่าง มาตรฐานฟาร์มฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อย

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อย ครั้งที่ 1-1/2563 โดยมีผู้แทน สพส เข้าร่วมประชุม

การประชุมนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อย โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำร่างมาตรฐาน หรือเสนอแนะคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการแก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานระบบการผลิต รวมทั้งระบบบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร พิจารณากำหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป