ปลื้ม รมต.เกษตรฯ มาเลเซีย สนใจต้นแบบโครงการตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9

ปลื้ม รมต.เกษตรฯ มาเลเซีย สนใจต้นแบบโครงการตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9

ทีมเศรษฐกิจเกษตร พรรคกล้า บุกมาเลเซีย  ปลื้ม รมต.เกษตรฯ รัฐซาราวัค สนใจต้นแบบแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 กว่า 4,500 โครงการ ระบุ ความเข้มแข็งของไทย เสริมแกร่งได้ทั้งอาเซียน   

 น.ส.นวลลออ เทอดเกียรติกุล คณะทำงานเศรษฐกิจด้านการเกษตรพรรคกล้า กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนเองได้รับเชิญจากพันธมิตรธุรกิจจากรัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ให้นำเสนอแนวคิดความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรของรัฐซาราวัค ที่มุ่งเน้นเกษตรกรรายย่อยและประชาชนในชนบท ด้วยบทเรียนจากการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรของประเทศไทย ในหัวข้อ Strengthening Sarawak Agriculture Industry to Serve Food & Fruits to the Global Market: Lesson Learnt on Agriculture Industry of Thailand ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐซาราวัค และได้มีโอกาสเข้าพบ Dato Sri Dr.Stephen Rundi Utom รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทันสมัยและการพัฒนาชนบท ประเทศมาเลเซีย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานของกระทรวงฯ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท CARUS Group of Company ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ทำงานร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเกษตรกรรมของรัฐซาราวัคอย่างใกล้ชิด

น.ส.นวลลออ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ของรัฐซาราวัคและผู้เข้าร่วมประชุมสนใจในบทเรียนด้านการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศไทยและแนวคิดที่นำเสนอเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะตัวแบบจากโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 4,500 โครงการ แนวนโยบายของรัฐบาลไทยด้านเกษตรกรรม รูปแบบสหกรณ์การเกษตรขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง รูปแบบการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็งแบบ Public Private Partnership Plus Community (PPP+C) รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรยุคใหม่ รวมถึงการทำงานเชิงนโยบายเกษตร ของพรรคกล้าที่ได้วางกรอบแบบมีชั้นเชิง เชิงรุก มองภาพความแข็งแกร่งทั้ง ASEAN

น.ส. นวลลออ ระบุด้วยว่า  ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรชาวซาราวัค ได้แก่ แปลงผลไม้, แปลงข้าวพื้นเมือง, แปลงมะพร้าวน้ำหอม, แปลงพริกไทย, แปลงผักกูด หรือท้องถิ่นเรียกว่า มิดิน และแปลงปลูกข้าวโพดหวาน เป็นต้น ทั้งนี้ลักษณะภูมิประเทศของรัฐซาราวัค เหมือนประเทศไทย เนื่องจากอยู่เขตร้อนชื้น เช่นเดียวกัน.

ที่มา:https://www.thaipost.net/general-news/191107/