สถานีวิทยุ ม.ก. เดินหน้าผนึกกำลังร่วมกับ สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สถานีวิทยุ ม.ก. เดินหน้าผนึกกำลังร่วมกับ สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี) และดร.ภัสสร สังข์ศรี รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ฝ่ายรายการ ร่วมหารือกับ นางกันตา ดีเติม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ถึงความร่วมมือที่ทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ (ภาคกลาง) และร่วมกันดำเนินกิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์
ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. กล่าวว่า “การดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศฯ และการขับเคลื่อนผู้สูงอายุประเทศไทย จะเป็นการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุทั่วประเทศได้จริง และสามารถจับต้องได้ หากทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญและมีความร่วมมือกันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างแน่นอน อีกทั้ง ยังเป็นการให้บริการแก่สังคม ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility CSR) ของสถานีวิทยุ ม.ก. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนขึ้นมา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน จึงเป็นที่มาของการจับมือผนึกกำลังกับ สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ โดยความร่วมมือดังนี้
– สถานีวิทยุ ม.ก. จะรับผิดชอบในส่วนของการผลิตและเผยแพร่ โดย ดึงวิทยากร จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาให้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบูรณาการภูมิปัญญาไทยกับการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ มาผลิตเป็นตอนๆ โดยเสนอให้ทาง มทร. จัดห้องสตูดิโอเพื่อการบันทึกเทป เพื่อนำไปออกอากาศผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง 4 ภูมิภาค และสื่อโซเชียลทุกช่องทางของสถานีวิทยุ ม.ก. ในรายการ “สุข สูงวัย..สุขใจ ใช่เลย” ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 16.05-16.55 น. และทางสถานีวิทยุ มทร.”
ส่วนทาง ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี และดร.ภัสสร สังข์ศรี รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ทางสถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ยินดีที่จะให้การสนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี โดยจะเป็นผู้ประสานงาน และจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร เตรียมสถานที่ให้กับทางสถานีวิทยุ ม.ก. เพื่อไปดำเนินการบันทึกภาพ ผลิตและเผยแพร่ ผ่านทางโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ (ภาคกลาง) ต่อไป โดยจะดึงสัญญาณการถ่ายทอดออกอากาศดังกล่าวฯ ของสถานีวิทยุ ม.ก. ไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี และสื่อโซเชียล เช่นเดียวกัน”
ทางด้าน นางกันตา ดีเติม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ กล่าวว่า “ทางผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลและอยู่ในเครือข่ายของทางศูนย์ฯ ได้มีกิจกรรมผลิตสินค้าเพื่อออกจำหน่าย แต่ยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสนใจ และช่องทางการตลาด จึงขอความร่วมมือจากทาง สถานีวิทยุ ม.ก. และสถานีวิทยุ มทร. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น เพราะทาง มทร. มีหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ มีองค์ความรู้หลากหลาย และร่วมกันหาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากงานฝีมือของกลุ่มผู้สูงอายุ”
โดยสรุปคือ จักกำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ” ของทั้ง 3 ฝ่าย ภายในเดือนมกราคม 2564 และจะร่วมกันจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายผู้สูงอายุในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นเดือนของวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ต่อไป