กรมประมงเตรียมพร้อมเปิดเวทีจัดประชุม “พันธมิตรกุ้งอาเซียน” ครั้งที่ 11 The 11th ASEAN Shrimp Alliance Meeting

กรมประมงเตรียมพร้อมเปิดเวทีจัดประชุม “พันธมิตรกุ้งอาเซียน” ครั้งที่ 11 The 11th ASEAN Shrimp Alliance Meeting

 


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขานุการพันธมิตรกุ้งอาเซียน (ASEAN Shrimp Alliance) เตรียมเปิดเวทีจัดการประชุม The 11th ASEAN Shrimp Alliance Meeting ขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยในครั้งนี้ราชอาณาจักรกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล

สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเวทีเจรจาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการผลิตและการค้ากุ้งระหว่างกัน พร้อมสนับสนุนให้มีการกำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์การผลิตกุ้งให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดช่องทางเจรจาหารือหรือป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี และกำหนดท่าทีร่วมกันต่อประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุม 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (FAO-RAP) และ องค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH) เข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้กลุ่มแระเทศอาเซียนถือเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตกุ้ง ที่สำคัญของโลก มีสัดส่วนการผลิตปริมาณถึงร้อยละ 80 ของผลผลิตกุ้งทั่วโลก หรือประมาณ 17 ล้านตันต่อปีและการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการเพาะเลี้ยงเดียวกันสำหรับใช้เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานระดับประเทศ จะสามารถสร้างอำนาจการต่อรองทางการค้าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งได้มากขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในการลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการตรวจและออกใบรับรองต่าง ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้ง ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมกุ้ง และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปตาม The plan of Action of ASEAN Shrimp Alliance 2021-2025 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศสมาชิกให้มีศักยภาพเพิ่มขี้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งในภูมิภาคอาเซียนและก่อให้เกิดนโยบายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของกลุ่มประเทศสมาชิกต่อไปด้วย