แม็คโคร ตั้งเป้าองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2573 ประกาศเจตนารมณ์เป็นธุรกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่ พร้อมสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการ ลดโลกร้อนยั่งยืน

แม็คโคร ตั้งเป้าองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี

2573

ประกาศเจตนารมณ์เป็นธุรกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่
พร้อมสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการ ลดโลกร้อนยั่งยืน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ประกาศเจตนารมณ์รับวันสิ่งแวดล้อมโลก
ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์ในปี 2573
ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปแล้ว 2
หมื่นตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี


พร้อมเดินหน้าหยุดขายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศสิ้นปี 2564
ดร.อนันต์ วัชรพงษ์วินิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอ
าคาร  บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
แม็คโครมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจเพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใ
นทุกมิติ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
เริ่มตั้งแต่การไม่ให้ถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่วันแรกของการเปิดดำเนินธุรกิจใ
นประเทศไทย ซึ่งช่วยลดการทิ้งถุงพลาสติกลงสู่สิ่งแวดล้อมไปกว่า 4,400
ล้านชิ้น ล่าสุด เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปีของแม็คโคร
เราได้ประกาศเจตนารมณ์ในการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นศูนย์ ในปี 2573ผ่านการวางโรดแมปการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังง
านไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
การส่งเสริมให้ลูกค้าผู้ประกอบการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านแผนเชิงรุกในการหยุดขายโฟมบรรจุอาหารและทดแทนด้วยบรรจุภัณ
ฑ์แบบย่อยสลายได้

“ในปีนี้การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแม็คโคร
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากหลายโครงการ
ทั้งการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop)
จำนวน 52 สาขา ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ประมาณ
20,000 ตัน CO 2 e ต่อปี เทียบได้กับการปลูกต้นไม้ 1.3 ล้านต้น ,
การบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างเป็นหลอด LED ประสิทธิภาพสูง ใน 26
สาขา
การบริหารจัดการระบบทำความเย็นและน้ำยาทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม ของระบบตู้แช่อาหารสด รวมทั้ง เปลี่ยนเครื่องทำความเย็น
(Chiller) ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง จำนวน 17 สาขา
ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 5,460,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ 2,800 ตัน CO 2 e ต่อปี”

ไม่เพียงเท่านั้น
หลังจากประกาศความเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งไทยรายแรกที่ตั้งเป้าลดการจำห
น่ายภาชนะโฟมใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ผ่านโครงการแม็คโครรักษ์โลก Say Hi to Bio, Say No to Foam ในปี
2562 จนถึงปัจจุบันแม็คโคร 52 สาขา หยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหาร
ลดการจำหน่ายไปแล้วกว่า 32.78 ล้านชิ้น
ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายหยุดขายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ
ภายในปี 2564
นอกจากหยุดยั้งการสร้างขยะย่อยสลายยากให้แก่โลกแล้ว
แม็คโครยังจัดกิจกรรมรณรงค์ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านโชห่วย
ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่สำคัญ
หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ดร.อนันต์ กล่าวอีกว่า “นอกเหนือจากวิกฤตโควิด-19
เราทุกคนยังต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคส่วนบนโลกจึงล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้
น เช่นเดียวกับการดำเนินงานและ พันธกิจของแม็คโคร

ที่มุ่งสู่การเป็นธุรกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
สร้างความตระหนักและชวนเชิญลูกค้าประชาชนให้เห็นความสำคัญของวิ
กฤตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นทั่ว โลกด้วย“
ทั้งนี้แม็คโครได้รับรางวัลในด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ
รางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมการลดก๊
าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme)
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ประจำปี 2561 โดย
องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก, ในปี 2563
รับรางวัลด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมระดับยอดเยื่ยม Platinum
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค GSEE (Global Sustainable Energy and
Environment)
และโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจต
ามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission
Reduction Programm : T-Ver) ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล