เตรียมการต้อนรับและบรรยายประวัติความเป็นมา และความก้าวหน้าของสถานีวิทยุ ม.ก. (KUR+)

สถานีวิทยุ ม.ก. (KUR+) โดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุ ม.ก. จัดเตรียมสถานที่และจัดนิทรรศการ เพื่อเตรียมการต้อนรับและบรรยายประวัติความเป็นมา และความก้าวหน้าของสถานีวิทยุ ม.ก. (KUR+) ที่เป็นหน่วยงานแรกๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับสมาชิกชมรม มก.อาวุโส พร้อมด้วยบุคลากร มก. นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ที่มาร่วมโครงการ “เดินชมสวนเพื่อสุขภาพดี … ชีวีมีสุข” ซึ่งนำทีมโดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานชมรม มก.อาวุโส และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.
สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ “เดินชมสวนเพื่อสุขภาพดี … ชีวีมีสุข” ของชมรม มก. อาวุโส ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งทางชมรม มก. อาวุโส ต้องการให้บุคลากรเกษียณอายุของ มก. ผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน มาร่วมกิจกรรมเดินเพื่อเป็นการออกกำลังกาย ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี ชีวิตเป็นสุข และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และได้รับความรู้เรื่องราวของสถานที่สำคัญ และหน่วยงานต่างๆ ตามเส้นทางถนนคนเดิน walking Street (ถนนชูชาติกำภู) จนถึงสนามอินทรีจันทรสถิตย์ อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรม มก.อาวุโส บุคลากรและอดีตบุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน โดยได้รับความสนใจจาก สมาชิกชมรม บุคลากร มก. นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน