สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
Agricultural Mass Media Association of Thailand
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900 โทรศัพท์ 08-6340 1713, 02-940-5425, 02-940-7453 . โทรสาร 02-940-5426
1 Floor Golden Jubilee Building Administration and Information Center 50 Kasetsart University 50 Phahon Yothin Rd. Latyao Chatuchak Bangkok 10900
Email : massku2013@gmail.com

แผนที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์